Pagpaparehistro ng Pagsasara ng Kumpanya (Pag-liquidate ng Kumpanya – Pagbuwag ng Pagpaparehistro ng Kumpanya)

Bayad sa Serbisyo: Depende ito sa 2 kalagayan

**Unang Kalagayan; Bayad sa pagsasara ng rehistro ng hindi aktibong kumpanya (hindi aktibo mula noong pagtatatag) ay 25,000 baht. Mangyaring tingnan and mga kondisyon at “Halaga sa Probisyon” sa ibaba:

 • Pagpaparehistro ng pagsasara ng kumpanya sa DBD at RD ay 15,000 baht
 • Akawnting, Auditing at Buwis sa kita ng korporasyon ay 10,000 baht.
 • Opisyal na bayad at iba pang mga babayaran ay 1,040 baht.
 • Legal na proseso (3 beses na paglalathala sa lokal na pahayagan) ay 1,500 baht
 • Tinatayang halaga sa pagpapadala ng sulat ng paanyaya sa pagpupulong ay 300 baht

Kabuuang halaga ay higit kumulang 27,840 baht.

* Sa kaso ng Non-VAT na kumpanya, and proseso ay karaniwang matatapos sa loob ng 1 buwan maliban sa paghihintay ng pila para sa pagsisiyasat sa buwis.
* Sa kaso ng kumpanyang nakarehistro sa VAT, ang buwanang pagsusumite ng VAT ay para sa tinatayang 6 na buwan.

**Pangalawang Kalagayan: Ordinaryong kumpanya, ang bayad sa aming serbisyo ay binubuo ng:

 • Pagpaparehistro ng pagsasara ng kumpanya sa DBD at RD ay 15,000 baht.
 • Akawnting, Auditing at Buwis sa Kita ng Korporasyon ay _____ Baht, depende sa transaksyon sa Negosyo, laki at detalye sa bank account. Ang sipi ay ilalabas kapag nasuri na ang mga dokumento.
 • Iba pang gastusin tulad ng sa Unang Kalagayan.

Ang Pamamaraan at Halimbawa ng Palatakdaan ng Oras.

 • Hunyo 1; Unang Hakbang. Paglalathala sa lokal na pahayagan.
 • Hunyo 15; Pangalawang Hakbang. Pagpaparerehistro ng Pagsasara ng Kumpanya sa Ministeryo ng Kalakalan
 • Hunyo 16 – 18; Pangatlong Hakbang. Pagbalik ng sertipiko ng VAT sa Departamento ng Rebenue (RD).
 • Hunyo 28; Ikaapat na Hakbang. Ang pagsusumite ng mga financial statement (FS) ng kumpanya para sa pagsasara (para sa petsa ng pagsasara ng kumpanya)
 • Hulyo 1; Ikalimang Hakbang. Ang pagsusumite ng Buwis sa Kita ng Korporasyon (PND. 50)
 • Hulyo 1; Pang-anim na Hakbang. Pagpaparehistro ng pagkumpleto ng mga dokumento sa clearance sa MOC na may kalakip na FS.
 • Hulyo 2; Pampitong Hakbang. Pagbalik sa Departamento ng Rebenue (RD) ng kard sa pagkakakilanlan sa buwis.
 • Pangwalong Hakbang. Ang pagapruba ng Departamento ng Rebenue (RD) sa pagkansela ng VAT. Ilalabas ng Departamento ng Rebenue (RD) ang liham ng pag-apruba sa loob ng anim (6) na buwan.

Maaari mong tingnan ang orihinal na pook-sapot sa; https://www.companythailand.net/liquidation-dissolution/

Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring huwag mag-atubiling makipagunayan sa amin:

Maaaring tawagan si Mr. Tana (Tana Sipa)
WhatsApp:. +66 81 919 6225
Numero ng Telepono ng Opisina: +66 2 933 9000
Sulatroniko: bkk@panwa.co.th

Adres sa Bangkok: 1560 Latphrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.
https://goo.gl/maps/MhJsbjkPrji51Qyt6