Tulog na Kumpanya (Natutulog o Walang Aktibidad na Kumpanya) sa Thailand

 

Bayad sa serbisyo ay Baht 15,000 bawat taon

 

Mga Saklaw, kasama ang paghahanda para sa:

 

 • Ulat ng Tagapagsuri at Ulat sa Pananalapi sa wikang Ingles
 • Talaan ng Pagtutuos sa wikang Ingles; Pagtutuos, Lagumang-Aklat, Katuusang Banghay, Ulat sa Pananalapi
 • Taunang Deklarasyon ng Buwis sa Kita ng Korporasyon (Pormularyo ng PND. 50)
 • Mga Dokumento ng Sekretarya; Pormularyo ng Pagsusumite ng Impormasyon ng Kumpanya (SBC), Pormularyo ng Listahan ng Kasapi ng Namumuhunan
 • Pagrehistro bilang ‘Chartered Accountant’ sa Kagawaran ng Pagpapaunlad ng Negosyo (DBD) bilang tagatuos ng kumpanya
 • Pagpasa/paghain – pagpasa/paghain sa online system ng Kagawaran ng Pagpapaunlad ng Negosyo (DBD) at Departamento ng Rebenue
 • Hakbang para sa taunang pangkalahatang pagpupulong, alinsunod sa pagpapatupad ng sektor ng Kodigo Sibil at Komersyal 1175 tungkol sa “Pagpapadala ng Liham ng Paanyaya para sa taunang pagpupulong ng mga kasapi ng namumuhunan”.
 • Pormularyo ng PND. 53 kaugnay sa aming bayad sa serbisyo, PT. 40 para sa kita ng interes mula sa pautang sa direktor (kung mayroon man).
 • Bukod dito, ang aming serbisyo sa pagtutuos ay isinasagawa ng mabuti alinsunod sa Accounting Act ng B.E 2000 at sumusunod din sa Thai Accounting Standard (TAS) at mga tuntunin sa pagbubuwis.

 

Palatakdaan ng Oras

3 araw ng trabaho o depende sa mhga sumusuportang dokumento mula sa kliyente. Sa kaso ng kagyat, maari naming tapusin ang ulat sa pananalapi sa loob ng 1 araw.

 

Komentaryo:

 • Hindi na kailangang pumunta sa Thailand ang awtorisadong direktor na pipirma sa ulat ng pananalapi at mga kaugnay na dokumento.
 • Ang bayad sa serbisyo ay maaaring bawasan kung hindi kailangang isalin sa wikang Ingles.
 • Sa kaso ng hindi pagsusumite sa loob ng mahabang panahon, maaari naming suriin ng libre ang “Defunct Status” ng kumpanya at tantyahin ang multa kasama ang gastos sa paglalaan para sa lahat ng proseso.

 

Tulog na Kumpanya sa Thailand, Audit ng tulog na kumpanya, serbisyo sa buwis para sa tulog na kumpanya, serbisyo ng pagtutuos para sa tulog na kumpanya, serbisyo sa buwis para sa tulog na kumpanya

 

Walang aktibidad na kumpanya sa Thailand, audit ng walang aktibidad  na kumpanya, serbisyo sa buwis para sa walang aktibidad na kumpanya, serbisyo ng pagtutuos para sa walang aktibidad na kumpanya, serbisyo sa buwis para sa walang aktibidad na kumpanya

 

Inaktibong kumpanya, audit para sa inaktibong kumpanya, serbisyo sa buwis para sa inaktibong kumpanya, serbisyo ng pagtutuos para sa inaktibong kumpanya, serbisyo sa buwis para sa inaktibong kumpanya

 

Natutulog na kumpanya, audit ng natutulog na kumpanya, serbisyo sa buwis para sa  natutulog na kumpanya, serbisyo ng pagtutuos para sa natutulog na kumpanya, serbisyo sa buwis para sa natutulog na kumpanya

 

Pagbalik sa dating kalagayan ng  tulog na kumpanya, pagbalik sa dating kalahayan ng walang aktibidad na kumpanya, pagbalik sa dating kalagayan ng inaktibong kumpanya, pagbalik sa dating kalagayan ng natutulog na kumpanya

We would kindly like to inform that in substitution of the celebration of Visakha Bucha, we are taking some day off from our regular working schedule and we will not be working on June 5, 2023 (Monday). We will be back to work on June 6, 2023 (Tuesday).

For more information, please feel free to contact us:

Office: +66 2 933 9000

Whats'app: +66 8 5713 1000

Email: bkk@panwa.co.th

 

Address: 1560 Latphrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.

https://goo.gl/maps/MhJsbjkPrji51Qyt6